Faderskapsintyg – vad är det och varför måste man ha det?

Faderskapsintyg – vad är det och varför måste man ha det?

För gifta par registreras automatiskt maken som far till barnet efter födseln. Men för nyblivna föräldrar som är ogifta krävs det att ett faderskapsintyg fastställs för att pappan ska kunna registreras av skatteverket som förälder till barnet. 

För vissa kan det nog kännas en aningens förlegat att en process ska se olika ut beroende på vilken civilstatus man har. Inte minst med tanke på att det finns ett antal sätt leva i en parrelation och bilda familj på. Men man får då luta sig mot att processen med att bekräfta föräldraskap är till för att skydda barnets intressen. 

Varför ska man bekräfta faderskap i Sverige? 

Enligt svensk lag (föräldrabalken 1949-381) måste ett faderskap bekräftas om det skett utanför ett äktenskap. Detta är för att alla barn har rätt till båda sina föräldrar. 

Genom att fastställa vilka barnets föräldrar är möjliggör man för barnet att:

  • få försörjning från båda sina föräldrar
  • ta del av framtida arv
  • ta båda föräldrarnas efternamn 

Barnet ska registreras omedelbart efter födelsen och från födelsen ha rätt till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och, så långt det är möjligt, rätt att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad.

Artikel sju i barnkonventionen.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter antagen som svensk lag. Det betyder att det utöver lagstiftningen vi haft på plats sen 50-talet i form av föräldrabalken, nu har ytterligare en anledning till varför man bör prioritera barnets framtida intressen genom att bekräfta faderskap.

Faderskapsintyg gör du hos socialnämnden i din kommun

En faderskapsbekräftelse kan ske både före och efter födseln och görs (oftast) genom ett fysiskt besök till socialnämnden/familjerätten där du bor. 

På mötet får pappan skriva under ett faderskapsintyg som ska bevittnas av två andra personer (socialnämnden tillhandahåller dessa). 

Bekräftelsen godkänns sedan av mamman (eller annan utsedd vårdnadshavare) och slutgodkänns till sist av socialnämnden innan faderskapsintyget skickas iväg för registrering hos skatteverket. 

Pappa skriver under faderskapsintyg

Hur bekräftar man faderskap?

Ett faderskapsintyg fastställs efter att socialnämnden gjort en faderskapsutredning som antingen leder till att föräldrarna bekräftar vem som är far till barnet med en skriftlig faderskapsbekräftelse eller ett domslut. Av alla utredningar som görs är det mindre än 1% som fastställs genom domslut. 

“Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet.”

Föräldrabalken (2021:783)

För de flesta är processen väldigt enkel – kanske så enkel att man ens undrar varför man var tvungen att gå igenom den? Därför kan det vara bra att känna till att socialarbetaren ni möter har krav på sig att säkerställa att tillräcklig grund finns för att man ska kunna bekräfta faderskapet. 

Du kan bekräfta faderskap på två sätt:

  • Upprätta ett faderskapsintyg 
  • Genomföra en faderskapsutredning och få ett domslut

Faderskapsutredning

En faderskapsutredning ska göras av socialnämnden för att fastställa faderskapet för de barn som föds av ogift kvinna. Faderskap kan fastställas genom bekräftelse, det vill säga att pappan och mamman bekräftar faderskapet, eller genom dom – att rätten fastställer vem som är barnets far. 

Beroende på om graviditeten skett mellan ett samboende eller särboende par och om kvinnan haft samlag en eller flera män under den beräknade konceptionstiden (tiden då kvinnan blev gravid) görs utredningen i en enklare eller mer omfattande form. En mer omfattande utredning kan också initieras i de fall den presumtiva pappan (eller någon annan) ifrågasätter att han skulle vara far till barnet.

  • Förenklad utredning när parterna är sammanboende
  • Utredning när parterna inte är sambor
  • Utredning där faderskapspresumtionen ifrågasätts

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fastställande av faderskap står det:

Om modern uppger att endast en man förekommer inom den beräknade konceptionstiden, bör socialnämnden godkänna bekräftelsen, om parterna samstämmigt uppger att barnet är deras gemensamma och det inte kommer fram något som gör att utredaren ifrågasätter detta. 

Om modern uppger att flera män förekommer inom den beräknade konceptionstiden, bör socialnämnden endast godkänna en bekräftelse, om en rättsgenetisk undersökning visar att mannen sannolikt är far till barnet.

Finns det oklarheter om vem som är pappan?

Skulle det uppstå några oklarheter kring vem som verkligen är far till barnet, eller om den påstådda pappan motsagt sig att han skulle vara barnets biologiska pappa tillsätts det en fördjupad faderskapsutredning för att kunna fastställa vem som är barnets far. 

Det innebär oftast att socialförvaltningen har fler enskilda intervjuer med de inblandade och kan komma att intervjua andra personer som kan ge information om vem som kan vara barnets far. Efter att man kommit fram till vilka som skulle kunna vara pappa till barnet görs det ett rättsmedicinskt faderskapstest.

Ett faderskapstest kan fastställa vem som är barnets biologiska förälder med 99,99% säkerhet

Ett faderskapstest går till som så att man tar ett DNA-prov från mamman, barnet och den potentiella pappan. Vanligen genom en munskrapning eller ett blodprov.

Proverna studeras sedan vid två skilda tillfällen efter likheter och olikheter i arvsmassan sinsemellan. För att provsvaret ska kunna godkännas behöver resultaten från båda testtillfällena överensstämma fullt ut. 

Socialnämnden bör verka för att en rättsgenetisk undersökning görs beträffande barnet, modern och den som kan vara far till barnet, om denne begär det eller om det finns anledning att anta att modern har haft samlag med mer än en man under den tid då barnet kan ha tillkommit.

6§ Föräldrabalken (2021:783).

Eftersom moderna DNA-test är väldigt pålitliga med 99,99% säkerhet, kan man idag utesluta i stort sett alla felaktigt utpekade män.